Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

kapital ludzki

linia pomarancz

Od września 2012r.w naszej szkole jest realizowany projekt pt. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowanego w ramach Programu: Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


 Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas V i VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Projektem objęci są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami edukacyjnymi.

W ramach projektu odbywają się:

  • zajęcia z zakresu ICT ( technologie informacyjne komunikacyjne);
  • zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo - matematycznych;
  • zajęcia z zakresu języków obcych ( j. angielski):
  • zajęcia z zakresu wsparcia pedagogiczno – psychologicznego;
  • zajęcia sportowo - wychowawcze

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w roku szkolnym 2012/2013.

linia pomarancz