Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Maz.

kapital ludzki

 

linia pomarancz

Od listopada 2011r.w naszej szkole jest realizowany projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez stosowanie szeroko pojętej indywidualizacji w procesie nauczania, w oparciu o analizę potrzeb uczniów przeprowadzoną przez zespół nauczycieli.

W ramach projektu odbywają się zajęcia:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • Zajęcia dla dzieci z wadami postawy;
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy;
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu treści matematycznych;
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne;
 • Zajęcia komputerowe dla dzieci szczególnie uzdolnionych;
 •  Zajęcia z języka angielskiego;
 • Zajęcia sportowe;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych rytmiczno - tanecznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo;

  W ramach projektu zostało również zakupione doposażenie bazy dydaktycznej, w tym tablica interaktywna.
  W zajęciach w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło 151 uczniów. Uczniowie na zajęciach nie tylko uczyli się pokonywać swoje trudności, ale również rozwijali swoje uzdolnienia. Uczniowie wzieli udział w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą m. in. w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Doskonały Matematyk". Dziewczęta z grup rytmiczno-tanecznych uświetniły swoimi występami uroczystości szkolne, w tym Dzień Patrona, uroczyste zakończenie roku szkolnego. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w latach 2011/2012 i 2012/2013.

 

2 3 4 100 0633 100 0636 100 0638 100 0639 100 0660 100 0663 2012-04-24 033 DSC 0345 IMG 1771 IMG 1772 SSL21331 SSL21332 SSL21334 SSL21335 11 12 32 33 35 37

linia pomarancz