WPŁYW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH NA ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU - V POWIATOWA KONFERENCJA NAUKOWA

10W naszej szkole  cyklicznie  organizowane są sympozja o charakterze naukowym. W tym roku z inicjatywy pani dyrektor, Anny Zalewskiej, 7 marca 2017 r. odbyła się V Konferencja Naukowa pt. „Wpływ zajęć artystycznych na rozwój dziecka w młodszym wieku”. Celem spotkania była wymiana naukowych poglądów związanych z nieustannymi przemianami zachodzącymi w procesie edukacji, poszukiwanie dróg optymalizacji tego procesu, a także szeroko rozumiana dyskusja na temat wpływu twórczości artystycznej na rozwój dziecka. Prelegenci z firmy „Cognitus – Centrum Szkoleń” w Warszawie skupili się na przedstawieniu sposobów twórczego myślenia.

 

Sztuka to niezbędny element pełnego i twórczego życia człowiekaDziecko może być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą.  Pełnienie obu tych funkcji przyczynia się do wszechstronnego rozwoju ucznia. Obcowanie ze sztuką odgrywa ważną rolę edukacyjną. Uczenie się przez doświadczenie – to efektywna forma edukacji. Ważnym elementem wpływającym na rozwój dziecka zdrowego oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami jest udział w zajęciach artystycznych: plastycznych, muzycznych czy ruchowych.

Jako pierwsza wystąpiłapani Agata Skwierawska-Kwaśny z wykładem „Rola logorytmiki w kształtowaniu percepcji słuchowej i doskonaleniu mowy”. Zapoznała uczestników z wybranymi grami i zabawami uczącymi mowy, poprawnej wymowy oraz wspierającymi rozwój mowy. Wskazała na wpływ doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności. Zwróciła uwagę na stosowanie ciekawych gier i zabaw w uświadomieniu dziecku istnienia najmniejszych cząstek słowa oraz jakw prosty sposób pomogą one uczniom poznać reguły rządzące zdaniem.

Pani Agnieszka Brzozowska, certyfikowana animatorka zabaw dla dzieci, mówiła o pedagogice zabawy. Jest to symboliczna nazwa metodycznych poszukiwań ułatwiających pracę z grupą. Proponuje działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą  i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie osobom, pracującym z różnymi grupami wiekowymi, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagających samodzielna aktywność podopiecznych.

Pani Małgorzata Kowalska, pedagog i animator zabaw dziecięcych, przedstawiła wykład nt. „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne – Zmysłoplastyka”. Wprowadziła uczestników konferencji w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych stosowanych w pracy z dziećmi. Poznając dzieła plastyczne różnych twórców, dziecko wzbogaca swoją wiedzę kulturową, uczy się wyrażania emocji i pozawerbalnych metod komunikacji. Obcowanie ze sztuką stanowi zachętę do podejmowania aktywności artystycznej i rozwijania własnych umiejętności. Edukacyjna funkcja twórczości artystycznej wiąże się z oddziaływaniem edukacyjnym sztuki. Łączy się ona z rozwojowym oddziaływaniem twórczości, gdyż wspiera rozwój poznawczy dziecka.

Uczestnicy spotkania, a byli wśród nich dyrektorzy i nauczyciele wielu szkół mińskich i powiatowych, przedstawiciele lokalnej prasy oraz rodzice, uświadomili sobie, że dla ucznia szkoła to jedna wielka sytuacja społeczna. Wykorzystanie aktywności plastycznej, tańca, muzyki i ruchu tworzą korzystne warunki do uczenia się poprzez: działanie, przeżywanie i odkrywanie.

W drugiej części spotkania uczestnicy sympozjum mieli okazję uczestniczyć w warsztatach,które zostały przeprowadzone w sześciu grupach.Udział w tej formie szkolenia pozwolił zapoznać się z innowacyjnymi metodami pracy mającymi na celu stymulowanie rozwoju dziecka poprzez udział w działaniach plastycznych, muzycznych i ruchowych. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, ujawniają się cechy osobowości.

Na warsztatach z logorytmiki, które poprowadziła pani Agata Skwierawska – Kwaśny, uczestnicy poszerzyli wiedzę w zakresie: poszerzania zasobu leksykalnego uczniów poprzez zabawę, nauczania poprzez manipulowanie słowami, sposobów wykorzystania zasad słowotwórstwa, poznali gry i zabawy, które doskonalą umiejętność rozróżniania zdań pojedynczych i złożonych oraz tworzenia pytań i przeczeń, zapoznali się z zabawami, dzięki którym dziecko uczy się współdziałania w grupie, doskonali spostrzegawczość i refleks oraz poszerza zasób słownictwa.

„Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dziecka”  - to tematyka warsztatów w wykonaniu pani Iwony Kowalczyk. Podczas szkolenia uczestnicy poznali: teoretyczne podstawy muzykoterapii, sposoby wykorzystania muzyki w pracy pedagogicznej z uwzględnieniem dysfunkcji u dzieci, oddziaływania terapeutyczne podczas grupowej muzykoterapii, technikę kierowanej wyobraźni.

Problematyka „Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka – taniec” poruszana była podczas warsztatów, które zaproponowali pani Grażyna Suchodolska i pan Adam Kur. Prelegenci wykazali, że taniec, sprzyja twórczości i pamięci ruchowej, odpowiada na naturalne ludzkie potrzeby: ekspresji, rozładowania emocji, komunikacji z drugim człowiekiem. Swobodny ruch w przestrzeni jest dla dzieci źródłem przyjemności, a opanowywanie i sprawdzanie nowych umiejętności daje satysfakcję i podstawowe poczucie kompetencji.

Z metodami pracy i z wybranymi zabawami chustą i tunelem animacyjnym zapoznała uczestników spotkania pani Marta Michalska, podczas warsztatów „Zabawy chustą i tunelem”.  Słuchacze zdobyli praktyczne umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapoznali się  z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks oraz  wyćwiczy poczucie rytmu.

Celem warsztatów przeprowadzonych przez  panią Małgorzatę Kowalską  „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne w Integracji sensorycznej –Zmysłoplastyka” było wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.Ponieważ myślenie twórcze wymaga znalezienia różnych rozwiązań problemu,  działalność plastyczna powinna być ona tak organizowana, aby umożliwić uczniom wyzwolenie własnych sił twórczych. Podczas pracy twórczej dziecko, pragnie tworzenia rzeczy pięknych. Dyspozycje twórcze (spostrzegawczość, myślenie twórcze oraz wyobraźnia) należy w procesie kształcenia obudzić i rozwijać. Wychowawca musi rozumieć potrzeby dziecka, które pragnie uzewnętrznić i przekazać otoczeniu swoje przeżycia.

„Arteterapia” to temat warsztatów prowadzonych przez panią Małgorzatę Tomkiewicz, Hannę Gorzałkę i Sylwię Gugałę. Szkolenie przygotowane było dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej. Dało ono uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy oraz oferowało bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.

Założeniem wszystkich przeprowadzonych warsztatów było, by wiedza zdobyta podczas szkolenia stała się impulsem do poszukiwań ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi.Konferencja skupiła osoby poszukujące wiedzy, nowych doświadczeń i inspiracji do lepszej pracy. Podczas spotkania uczestnicy wzbogacili swój warsztat o nowe propozycje zabaw i gier, które sprzyjają zwiększeniu możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci. Miała również na celu pokazanie, jak wykorzystując radość bycia razem i wspólną zabawę, pomóc najmłodszym w nauce i rozwoju. Szkolenie prowadzone było poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

Słuchacze konferencji mieli możliwość zapoznania się z literaturą naukową traktującą o tych problemach. Dzięki życzliwości  pani dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim, Anny Popławskiej, która udostępniła bogaty księgozbiór, organizatorzy konferencji przygotowali tematyczną ekspozycję. Do współpracy przyłączyło się również Wydawnictwo Nowa Szkoła i zaprezentowało materiały edukacyjne na różnym poziomie edukacji.

Koordynatorem V  konferencji naukowej w SP 6 była pani dyrektor Anna Zalewska, która na zakończenie sympozjum w towarzystwie pani Katarzyny Świątkowskiej, reprezentującą firmę Cognitus – Centrum Szkoleń wręczyła trzy bony szkoleniowe oraz jeden bon na studia pedagogiczne w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, osobom, które stały się szczęśliwymi posiadaczami wcześniej wylosowanych kuponów. Udział w konferencji i warsztatach pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z innowacyjnymi metodami pracy mającymi na celu stymulowanie rozwoju dziecka poprzez udział w działaniach plastycznych, muzycznych i ruchowych. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, ujawniają się cechy osobowości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15