Projekt „Bezpieczna +”

W I sem. roku szkolnego 2016/2017 w szkole były realizowane przedsięwzięcia w ramach projektu „Bezpieczna+”. Opiekunem projektu była p. Agnieszka Łodyga. Działania były skupione wokół właściwej reakcji na zagrożenia: praktyczne ćwiczenie zasad ruchu drogowego, warsztaty z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów i pracowników oraz próbna ewakuacja szkoły. Odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Policji. W ramach  profilaktyki antynikotynowej odbyła się przy współudziale pielęgniarki szkolnej akcja „Nie pal przy mnie” i konkurs plastyczny. W każdej klasie odbyły się zajęcia warsztatowe  na temat radzenia sobie z agresją. Kształtując właściwe relacje rówieśnicze  włączaliśmy dzieci niepełnosprawne we wszystkie inicjatywy szkolne. W grudniu został zorganizowany  Szkolny Dzień Integracji. Podejmowane przez nas działania objęły również środowisko lokalne. W październiku odb się Międzypokoleniowy Bieg Sienkiewiczowski promujący czytelnictwo, a także aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i dorosłych. Bieg zaplanowany został do pobliskiej sosny, która jest pomnikiem przyrody. Kształtując postawy prospołeczne uczniów, uczymy otwartości na potrzeby innych ludzi, stąd też w corocznie przeprowadzamy  akcję charytatywną „I Ty zostań Świętym Mikołajem”. Wszystkie podejmowane działania miały na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych wszystkich uczestników ze zwróceniem uwagi na wzajemny szacunek, zrozumienie i zasady współdziałania w grupie.

Cykliczność realizowanych zadań pozwoli na zapewnienie trwałości efektów wypracowanych podczas projektu.

W ramach realizacji projektu zakupiono: sprzęt nagłaśniający do Sali gimnastycznej za kwotę 24 000zł, elementy miasteczka ruchu drogowego oraz rowerowego toru przeszkód za 5000zł, materiały edukacyjne – fantom do ćwiczeń, książki, gry za kwotę 2500zł, artykuły papierowe, dekoracyjne i piśmiennicze za 6600zł. W ramach projektu przeprowadzone zostało szkolenie nauczycieli na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Koszt realizacji programu wyniósł 44 100zł.