Sześciolatku, witaj w przyjaznej szkole!


6latek1sześciolatek

Rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje  6 letnie dziecko do naszej szkoły pragnę zapewnić, że każdy uczeń znajdzie u nas możliwość rozwoju uzdolnień, zainteresowań i talentów, a jego rodzice będą mieli pewność, że wybrali dla swojego dziecka bezpieczną i przyjazną szkołę.

Oferujemy naszym uczniom nowoczesną szkołę wyposażoną w liczne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące ich pełnemu rozwojowi.

W ramach zajęć dydaktycznych oferujemy:

 • naukę języka angielskiego,
 • edukację informatyczną w pracowni komputerowej ze stanowiskami pracy  i dostępem do Internetu,
 • zajęcia ruchowe na placu zabaw dla dzieci oraz boisku wielofunkcyjnym „Orlik”,
 • stosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych – tablic interaktywnych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy:

 • rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez udział w zajęciach o charakterze : artystycznym (koło  taneczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne) oraz przedmiotowym ( koło matematyczno-przyrodnicze),
 • rozwijanie aktywności dzieci poprzez pracę w Mini Samorządzie Uczniowskim dla klas I-III,
 • zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • profesjonalną pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych, konsultacji psychologicznych, muzykoterapii, reedukacji,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  dla uczniów z trudnościami w nauce.

 

Ponadto zapewniamy:

 • zajęcia opiekuńczo - wychowawcze od godz. 7.00 do 17.00 dla uczniów rodziców pracujących,
 • obiady w stołówce szkolnej,
 • bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i na wycieczkach,
 • przestrzenne pracownie z kącikami rekreacyjnymi do zabaw i zajęć edukacyjnych,
 • sale lekcyjne wyposażone w szafki, gdzie  można  trzymać przybory i pomoce szkolne, a nawet podręczniki,
 • uczestnictwo w projektach  rządowych tj. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • możliwość korzystania z biblioteki szkolnej  bogato wyposażonej w literaturę dla dzieci.

Uczniowie mają możliwość udziału w:

 • atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych,
 • wyjazdach do teatru, kina i na koncerty,
 • imprezach integracyjnych (klasowych, szkolnych)  tj. Andrzejki, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Powitanie Wiosny, Festyn Rodzinny,
 • konkursach szkolnych i  pozaszkolnych,
 • akcjach organizowanych przez samorząd szkolny.

           Rodzicom zapewniamy:

 • systematyczny kontakt w ramach dni otwartych w szkole oraz zebrań rodzicielskich,
 • możliwość kontaktu z nauczycielami uczącymi dziecko w dni  wyznaczone na konsultacje, specjalistami  i dyrektorem szkoły (informacja dotycząca pełnionego dyżuru znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.sp6.edu.pl),
 • udział w zajęciach otwartych dla rodziców,  imprezach i uroczystościach  szkolnych,
 • aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły,
 • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka oraz tematyki prowadzonych zajęć w związku z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego,
 • wspomaganie rodziców w procesie wychowania poprzez organizację spotkań ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda  itp.).

 


Dyrektor Szkoły

Anna Zalewska