AKTYWNA TABLICA

20180111 092447Realizując projekt AKTYWNA TABLICA  zastosowaliśmy w procesie kształcenia innowacyjne rozwiązania programowe, a także doskonaliliśmy u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Dzieliliśmy się doświadczeniami z innymi nauczycielami udostępniając w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,  opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.

20180111 090206 20180111 092447 20180111 092605 20180111 093334 20180111 141332 20180111 141845

 

Przykłady dobrych praktyk:


scenariusze z edukacji wczesnoszkolnej:

scenariusze z geografii:

język angielski

język polski

chemia

fizyka

matematyka:

godzina z wychowawcą:

Zapraszamy do galerii zdjęć z lekcji otwartej z wykorzystaniem TIK

20180418 142709 20180418 143534 20180418 143647 20180418 150021

 

Projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  W I sem. roku szkolnego 2016/2017 w szkole były również realizowane przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Opiekunem projektu była p. Agnieszka Łodyga.

W ramach działalności biblioteki zostały zorganizowane dla uczniów:

-pasowanie na czytelnika dla uczniów klas I,

-konkursy plastyczne dotyczące wybranych pozycji książkowych dla klas 0-VI,

-konkursy literackie promujące własną twórczość dla klas II-VI,

-projekt edukacyjny w każdym oddziale w z wykorzystaniem księgozbioru,

-„Kwadrans z lekturą” – głośne czytanie książek dla kl. 0-III.

Świetlica szkolne przeprowadziła konkurs pięknego czytania dla uczniów dla klas I-III,

Dla rodziców zostało zorganizowane spotkanie na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła stale współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną. Mając na względzie właściwą realizację planowanych działań zostały podjęte konsultacje w sprawie planowanych zakupu pozycji  książkowych z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz biblioteką publiczną..

Zadaniem biblioteki szkolnej było organizowanie wydarzeń służących popularyzacji i promocji czytelnictwa na obu etapach edukacji: będą to spotkania z twórcami literatury dziecięcej oraz organizowane konkursy. W październiku odbyło się spotkanie dla uczniów klas młodszych z pisarką p. Roksaną Jędrzejewską-Wróbel.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną takich jak:

-spotkania z pisarzami,

-lekcje biblioteczne,

-spotkania z ludźmi kultury,

-udział w konkursach.

W ramach projektu biblioteka wzbogaciła się o 799 woluminy literatury dla dzieci i młodzieży, w tym 15 % stanowi kanon lektur dla klas IV-VI, a 49% to książki dla kl. 1-3, wybrane przez nauczycieli naszej szkoły jako lektury. Zakupiono również 40 audiobooków oraz książki angielskojęzyczne. Łącznie wydano 15 000zł.

 

Projekt „Bezpieczna +”

W I sem. roku szkolnego 2016/2017 w szkole były realizowane przedsięwzięcia w ramach projektu „Bezpieczna+”. Opiekunem projektu była p. Agnieszka Łodyga. Działania były skupione wokół właściwej reakcji na zagrożenia: praktyczne ćwiczenie zasad ruchu drogowego, warsztaty z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów i pracowników oraz próbna ewakuacja szkoły. Odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Policji. W ramach  profilaktyki antynikotynowej odbyła się przy współudziale pielęgniarki szkolnej akcja „Nie pal przy mnie” i konkurs plastyczny. W każdej klasie odbyły się zajęcia warsztatowe  na temat radzenia sobie z agresją. Kształtując właściwe relacje rówieśnicze  włączaliśmy dzieci niepełnosprawne we wszystkie inicjatywy szkolne. W grudniu został zorganizowany  Szkolny Dzień Integracji. Podejmowane przez nas działania objęły również środowisko lokalne. W październiku odb się Międzypokoleniowy Bieg Sienkiewiczowski promujący czytelnictwo, a także aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i dorosłych. Bieg zaplanowany został do pobliskiej sosny, która jest pomnikiem przyrody. Kształtując postawy prospołeczne uczniów, uczymy otwartości na potrzeby innych ludzi, stąd też w corocznie przeprowadzamy  akcję charytatywną „I Ty zostań Świętym Mikołajem”. Wszystkie podejmowane działania miały na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych wszystkich uczestników ze zwróceniem uwagi na wzajemny szacunek, zrozumienie i zasady współdziałania w grupie.

Cykliczność realizowanych zadań pozwoli na zapewnienie trwałości efektów wypracowanych podczas projektu.

W ramach realizacji projektu zakupiono: sprzęt nagłaśniający do Sali gimnastycznej za kwotę 24 000zł, elementy miasteczka ruchu drogowego oraz rowerowego toru przeszkód za 5000zł, materiały edukacyjne – fantom do ćwiczeń, książki, gry za kwotę 2500zł, artykuły papierowe, dekoracyjne i piśmiennicze za 6600zł. W ramach projektu przeprowadzone zostało szkolenie nauczycieli na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Koszt realizacji programu wyniósł 44 100zł.

 

PROJEKT RZĄDOWY "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

W roku szkolnym 2015/2016 był realizowany w naszej szkole projekt rządowy Książki naszych marzeń. W ramach projektu zakupiono do biblioteki szkolnej 109 nowości książkowych. Podstawowym celem projektu była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Uczniowie mogli samodzielnie wybrać książki do zakupienia. Wśród nowości książkowych znalazły się m. in.: „Elmer”, „Harry Potter”, „Magiczne drzewo”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Martynka”, „Kroniki Archeo”.

Przez cały rok szkolny w bibliotece odbywały się lekcje na temat książek i funkcjonowania biblioteki. Uczniów klas pierwszych na początku roku pasowano na czytelników. Odbywały się liczne konkursy: frazeologiczny „Być alfą i omegą”, plastyczny „Czarodziejski świat baśni”, plastyczny „Pejzaże w powieści H. Sienkiewicza w „Pustyni i w puszczy”, literacki inspirowany twórczością H. Sienkiewicza. Uczniowie mieli możliwość spotkania z autorami literatury dziecięcej p. Elizą Piotrowską, Stanisławą Gujską, Zofią Stanecką. W klasach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odbywały się kwadransy czytelnicze. Uczniowie z chęcią brali udział w konkursach i wydarzeniach propagujących czytelnictwo.

20151113 151629 DSC 0006 DSC 0090 DSC08151 DSC08182 DSC08188 DSC07971

"MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

mazowsze serce polski

W ramach projektu unijnego "Moja przyszłość" uczniowie klas szóstych zrealizowali projekt "Las wokół nas"

 

Czytaj więcej...

"Uczyć się, ale jak?" - projekt dla klas V i VI

kapital ludzki qzmianom

linia pomarancz

 

 W styczniu 2012 r. rozpoczęła się druga edycja projektu „Uczyć się, ale jak?”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych spowodowanych różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym wśród uczniów. Działaniami w projekcie zostały objęte Szkoły Podstawowe nr 1, nr 5 i nr 6 w Mińsku Mazowieckim, a także Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie.

 

Projekt zakłada następujące działania:

  • warsztaty nt. efektywnego uczenia się (420 uczniów i uczennic, 15 godzin warsztatów)
  • korepetycje z wybranych przedmiotów (45 uczniów i uczennic, 15 godzin indywidualnych korepetycji)
  • szkolenie z metod aktywnych w nauczaniu (24 nauczycieli i nauczycielek, 16 godzin)
  • indywidualna terapii logopedyczna (31 wychowanków z SOW, 10 godzin indywidualnej terapii)
  • szkolenie z alternatywnych metod komunikacji i rozwoju umiejętności społecznych (12 wychowawców SOW, 16 godzin).

Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium dla przedstawicieli i pracowników oświaty nt. rezultatów projektu – podjęta zostanie dyskusja nt. kontynuacji działań wspierających uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

 

Warsztaty pt. „Żeby się chciało, gdy się nie chce”, „Jak się uczyć” czy „Triki-Mnemotechniki” odbyły się w SP nr 5 – przeprowadzono 120 godzin zajęć dla 81 uczniów. Uczestnicy rozwijali na zajęciach umiejętność motywowania się do nauki oraz wiedzę na temat uczenia się i zapamiętywania. Obecnie trwają zajęcia dla uczniów ze SP nr 6.

 

Partnerami w projekcie są:

- Miasto Mińsk Mazowiecki

- Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu www.jaksieuczyc.org

Zajęcia z projektu były prowadzone w latach 2012/2013.

DSC 0062 DSC 0065 DSC 0059 2013-03-25 282 2013-03-25 284 2013-03-25 289 2013-03-25 298 2013-03-25 293 2013-03-25 303 2013-03-25 307 2013-03-25 312 2013-03-25 316

linia pomarancz

 

Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

kapital ludzki

linia pomarancz

Od września 2012r.w naszej szkole jest realizowany projekt pt. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowanego w ramach Programu: Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


 Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas V i VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Projektem objęci są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami edukacyjnymi.

W ramach projektu odbywają się:

 • zajęcia z zakresu ICT ( technologie informacyjne komunikacyjne);
 • zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo - matematycznych;
 • zajęcia z zakresu języków obcych ( j. angielski):
 • zajęcia z zakresu wsparcia pedagogiczno – psychologicznego;
 • zajęcia sportowo - wychowawcze

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w roku szkolnym 2012/2013.

linia pomarancz

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Maz.

kapital ludzki

 

linia pomarancz

Od listopada 2011r.w naszej szkole jest realizowany projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez stosowanie szeroko pojętej indywidualizacji w procesie nauczania, w oparciu o analizę potrzeb uczniów przeprowadzoną przez zespół nauczycieli.

W ramach projektu odbywają się zajęcia:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • Zajęcia dla dzieci z wadami postawy;
 • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy;
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu treści matematycznych;
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne;
 • Zajęcia komputerowe dla dzieci szczególnie uzdolnionych;
 •  Zajęcia z języka angielskiego;
 • Zajęcia sportowe;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych rytmiczno - tanecznie;
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo;

  W ramach projektu zostało również zakupione doposażenie bazy dydaktycznej, w tym tablica interaktywna.
  W zajęciach w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło 151 uczniów. Uczniowie na zajęciach nie tylko uczyli się pokonywać swoje trudności, ale również rozwijali swoje uzdolnienia. Uczniowie wzieli udział w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą m. in. w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Doskonały Matematyk". Dziewczęta z grup rytmiczno-tanecznych uświetniły swoimi występami uroczystości szkolne, w tym Dzień Patrona, uroczyste zakończenie roku szkolnego. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w latach 2011/2012 i 2012/2013.

 

2 3 4 100 0633 100 0636 100 0638 100 0639 100 0660 100 0663 2012-04-24 033 DSC 0345 IMG 1771 IMG 1772 SSL21331 SSL21332 SSL21334 SSL21335 11 12 32 33 35 37

linia pomarancz